ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تامین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

بعدی ❭