‌ماده ۳۲۹ قانون امور حسبی

پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین نماید.

بعدی ❭