‌ماده ۳۵۸ قانون امور حسبی

از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.

بعدی ❭