ماده ۶۶ آیین دادرسی کار

خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رای، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

بعدی ❭