استرداد مال‌التجاره‌هایی که ورشکسته برای دیگری خریداری کرده

مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف‌فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

رجوع کنید به ماده ۵۳۰ قانون تجارت