‌ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی

هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

بعدی ❭