‌ماده ۳ قانون امور حسبی

رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.

بعدی ❭