ماده ۸ قانون نظارت بر رفتار قضات

دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌‌نماید.

بعدی ❭