‌ماده ۲۵۲ قانون امور حسبی

اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.

بعدی ❭