ماده ۲۴ قانون تجارت الکترونیکی

اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

بعدی ❭