ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی

شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

بعدی ❭