ماده ۵۴ قانون نظارت بر رفتار قضات

جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.

بعدی ❭