ماده ۷۵ آیین دادرسی کار

چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

بعدی ❭