ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

بعدی ❭