ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی

طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.

بعدی ❭