‌ماده ۱۵۶ قانون امور حسبی

رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل می‌آید. عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست.

بعدی ❭