ماده ۱۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک

حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر رسمی اخذ می‌شود مطابق مواد ذیل خواهد بود:

بعدی ❭