ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

دادستان به تعداد کافی دارای معاون و دادیار است و می‌تواند اختیارات و وظایف قابل تفویض خود را به معاونین دادسرا محول نماید.

بعدی ❭