‌ماده ۱۵۲ قانون امور حسبی

هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده خواهد شد.

بعدی ❭