‌ماده ۱۳۴ قانون امور حسبی

سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این قانون است.

بعدی ❭