‌ماده ۲۸۰ قانون امور حسبی

کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.

بعدی ❭