ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

رسیدگی کمیسیون محرمانه بوده و تحقیقات لازم باید تا حدامکان، بگونه‌ای انجام شود که حیثیت قاضی مزبور و تشکیلات قضایی مخدوش نگردد.

بعدی ❭