ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

بعدی ❭