ماده ۶۹ قانون امور حسبی

دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

بعدی ❭