ماده ۴۳ قانون نظارت بر رفتار قضات

تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.

بعدی ❭