‌ماده ۳۵۷ قانون امور حسبی

اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.

بعدی ❭