ماده ۲۹ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه استفاده می­کنند مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه­‌های الکترونیکی خواهد بود.

بعدی ❭