‌ماده ۳۴۷ قانون امور حسبی

به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

بعدی ❭