ماده ۶۸ آیین دادرسی کار

چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

بعدی ❭