ماده ۲۳ قانون امور حسبی

تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

بعدی ❭