ماده ۵۳ قانون تجارت الکترونیکی

در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

بعدی ❭