مرجع صالح جهت تقاضای اعاده اعتبار

عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.

رجوع کنید به ماده ۵۶۶ قانون تجارت