ماده ۲۸ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام ‌شود.

بعدی ❭