ماده ۱۱ آیین دادرسی کار

چنانچه کارگر در ماموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.

بعدی ❭