ماده ۲۱ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد ‌شد.

بعدی ❭