ماده ۵۲ قانون نظارت بر رفتار قضات

اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.

بعدی ❭