ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی

درخواستهای مطرح‌شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان،ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم‌کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی‌ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.

بعدی ❭