ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در ماده ۴۸ قانون به دفتر دادگاه عالی صلاحیت تقدیم نماید.

بعدی ❭