ماده ۳۳ قانون نظارت بر رفتار قضات

به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.

بعدی ❭