قابل اعتراض بودن احکام راجع به ورشکستگی

حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.

رجوع کنید به ‌ماده ۵۳۶ قانون تجارت