ماده ۵۱ قانون نظارت بر رفتار قضات

چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تایید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.

بعدی ❭