ماده ۲۷ قانون امور حسبی

تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

بعدی ❭