‌ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی

امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.

بعدی ❭