‌ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی

اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.

بعدی ❭