ماده ۵ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:
الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی
ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد

بعدی ❭