ماده ۹۲ آیین دادرسی کار

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

بعدی ❭