ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیکی

تامین‌کننده متخلف از مواد(۳۹)،(۵۰)،(۵۱)،(۵۲)،(۵۳)،(۵۴)و(۵۵) این قانون به مجازات از بیست میلیون(۲۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون(۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- تامین‌کننده متخلف از ماده(۵۱) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- تامین‌کننده متخلف از ماده(۵۵) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.

بعدی ❭