ماده ۷ دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در قوه قضاییه

این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.