‌ماده ۲۵۶ قانون امور حسبی

اطلاع مذکور فوق در صورتی موثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً تحریر شود.

بعدی ❭