ماده ۲۷ آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی

در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت می­باشد.

بعدی ❭